Statut

CEL DZIAŁANIA

1. Wzmożony rozwój środowiska społecznego, kulturowego i przestrzennego,

2. Wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną i pielęgnowanie jej tradycji,

3. Upowszechnianie wiedzy o historii miejscowości Ostrowin i okolicach,

4. Zintensyfikowanie działalności kulturalnej,

5. Poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,

6. Działalność na rzecz ochrony zwierząt, środowiska naturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

7. Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu,

8. Otoczenie opieką i renowacją miejsc o charakterze historycznym, m. In. : cmentarzy przedwojennych, obiektów sakralnych oraz pozostałości militarnych,

9. Dbanie o odpowiednie oznaczenie i opisanie wyżej wymienionych obiektów,

10. Zwiększanie działalności na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

11. Budowanie więzi międzypokoleniowych w społeczeństwie,

12. Wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym, poszkodowanym lub będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

13. Wspomaganie wychowania i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,

14. Działalność na rzecz edukacji prozdrowotnej mieszkańców,

15. Działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,

16. Wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,

17. Wspieranie aktywności seniorów,

18. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród mieszkańców,

19. Promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w internecie,

20. Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez dbanie o stan infrastruktury wiejskiej i drogowej,

21. Promowanie, wspieranie i prowadzenie działań oraz inicjatyw w obszarze edukacji i kultury,

22. Wspieranie działalności w zakresie dobroczynności,

23. Promocja zdrowego trybu życia w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.